Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Częstochowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.cgk.czestochowa.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-08 .

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej serwisu.
 2. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik

Wyłączenia

 1. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia grafiki i składu, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Częstochowy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Skróty klawiaturowe

 1. Dostępne skróty klawiaturowe: CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony
 2. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy: Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.
 3. Za pomocą klawisza TABULATOR można poruszać się po menu oraz linkach strony
 4. Ułatwienia dla osób niedowidzących: wersja kontrastowa strony oraz możliwość powiększania czcionki.
 5. Dla ułatwienia nawigacji strona udostępnia skróty klawiaturowe za pośrednictwem których można przemieszczać się po jej elementach:
  • Przejdź do strony głównej - klawisz skrótu: 1 lub H
  • Przejdź do strony Dostępność - klawisz skrótu: 0 (zero)
  • Przejdź do strony Kontakt - klawisz skrótu: 9
  • Przejdź do Mapy Strony - klawisz skrótu: 3
  • Przejdź do wersji z wysokim kontrastem - klawisz skrótu: C
  • Powiększ czcionkę - klawisz skrótu: B
  • Pomniejsz czcionkę - klawisz skrótu: R

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

 • Internet Explorer: Alt+klawisz skrótu, następnie puść i wciśnij Enter
 • Mozilla Firefox: Alt + Shift + klawisz skrótu
 • Opera: Shift + Esc + klawisz skrótu
 • Google Chrome: Alt + klawisz skrótu
 • Safari 3: Ctrl (Alt dla Windows) + klawisz skrótu
 • Safari 4: Option (Alt dla Windows) + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Teper, dostepnosc@czestochowa.um.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 37 07 594. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Miasta Częstochowy, w których świadczone są usługi

 1. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13:
  Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Waszyngtona. Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego, przy wejściu znajduje się stanowisko portierni oraz zamontowana jest winda dostosowana dla osób niewidomych i słabo widzących (winda wyposażona jest w system naprowadzania dźwiękowego). Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Schody w budynku są oznakowane taśmami ostrzegawczymi. Dostęp do Sali Sesyjnej dostosowany jest poprzez zamontowanie pochylni dla wózków. Dla osób na wózkach dostępne są również korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji w sektorze B. W budynku znajdują się 4 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony ul. Waszyngtona oraz 3 na dziedziniec wewnętrzny. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu to jest w godzinach od 7.30 do 15.30, na stanowisku Informacji Ogólnej (parter, tel. 343707203).
 2. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5:
  Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Waszyngtona. Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego, przy wejściu znajduje się stanowisko portierni oraz zamontowana jest winda dostosowana dla osób niewidomych i słabo widzących (winda wyposażona jest w system naprowadzania dźwiękowego). Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Schody w budynku są oznakowane taśmami ostrzegawczymi. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy portierni. W budynku znajdują się 2 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony ul. Waszyngtona oraz 1 na dziedziniec wewnętrzny. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu to jest w godzinach od 7.30 do 15.30, na stanowisku Informacji Ogólnej (1 pietro, tel. 343707750).
 3. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Focha 19/21:
  Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Jana III Sobieskiego oraz dwa wejścia/wyjścia: 1 od strony ul. Focha oraz 1 od strony ul. Śląskiej. Wejścia usytuowane są na poziomie wysokiego parteru, do których prowadzą schody. Wejścia nie posiadają wind ani schodów ruchomych, natomiast wejście główne wyposażone jest w schodołaz. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Schodołaz znajduje się również wewnątrz budynku i służy do poruszania się pomiędzy kondygnacjami. Na parterze znajduje się stanowisko portierni. W piwnicy budynku znajduje się również Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy, wejście z pochylnią od strony ul. Focha. Obiekt nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się 4 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony ul. Jana II Sobieskiego, 2 od strony ul. Focha i 1 od strony ul. Śląskiej. Przed wejściem głównym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 4. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy Alei Najświętszej Maryi Panny 45 A:
  Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony Placu Biegańskiego w formie pochylni. Obiekt nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i zlokalizowane wokół pomieszczenia pracownicze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się 2 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony Placu Biegańskiego oraz 1 od strony ul. Szymanowskiego. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 5. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy Alei Wolności 30:
  Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony Alei Wolności oraz wejście od strony dziedzińca wewnętrznego czyli od strony ul. Focha. Wejście od strony ul. Focha jest wyposażone w pochylnię dla wózków oraz systemem przywoławczy pracownika, ponadto istnieje możliwość skorzystania z platformy transportowej. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od strony ul. Focha. W budynku znajdują się 3 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony Alei Wolności oraz 2 od dziedzińca od strony ul. Focha. Obiekt nie posiada windy. Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się od strony ul Focha. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 6. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy Alei Najświętszej Maryi Panny 65:
  Do budynku prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio od strony Alei Najświętszej Maryi Panny w formie pochylni. Obiekt nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie główne, w którym pracuje obsługa Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się oznaczone wyjście ewakuacyjne od strony Alei Najświętszej Maryi Panny. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 8. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy Alei Niepodległości 20/22:
  Do budynku prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio z parkingu przed obiektem. Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego i pozbawione jest schodów. Obiekt nie posiada windy. Wejście główne do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest dostępne dla osób na wózkach. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada kilka wyjść ewakuacyjnych oznaczonych przez zarządcę budynku. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się bezpośrednio przed budynkiem na płatnym parkingu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 9. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Bialskiej 20
  :Do budynku prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio z chodnika przed obiektem. Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego i pozbawione jest schodów. Obiekt nie posiada windy. Pomieszczenia Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych są dostępne dla osób na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu głównym. Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed budynkiem. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 10. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Katedralnej 8 lokale nr: 51, 54, 57:
  Do budynku prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio z oficyny wewnętrznej przed obiektem. Wejście główne jest wyposażone w schody. Obiekt nie posiada windy. Pomieszczenia Zespołu Audytu Wewnętrznego, Biura Inżyniera Ruchu oraz Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada jedno wyjście ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed oficyną. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 11. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Nowowiejskiego 24:
  Do pomieszczeń budynku prowadzi wejście bezpośrednio z chodnika. Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego. Obiekt nie posiada windy. Pomieszczenia Wydziału Polityki Społecznej są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych nie znajduje się przy wejściu głównym Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 12. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Nowowiejskiego 26:
  Do pomieszczeń budynku prowadzi wejście bezpośrednio z chodnika. Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego. Obiekt nie posiada windy. Pomieszczenia Wydziału Polityki Społecznej są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych nie znajduje się przy wejściu głównym Budynek posiada 1 wyjście ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.